Privacyverklaring

Versie 28-08-2018

Inleiding
Medicinfo verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van enkele specifieke onderdelen van deze site. Omdat je daarbij persoonsgegevens invult of aan de hand van technische gegevens bekend of te achterhalen is wie je bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Verantwoordelijkheid
Medicinfo is in de zin van de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Contactgegevens van Medicinfo zijn:
Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg
Mailadres: support@medicinfo.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
Medicinfo heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als je vragen hebt over privacy-aspecten van de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze richten aan:
Mailadres: FG@medicinfo.nl

Waarvoor we je gegevens gebruiken
Medicinfo verwerkt je persoonsgegevens via deze site voor de volgende doelen:
 - om je informatie te kunnen verstrekken;
 - om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen;
 - om je sollicitatie te kunnen verwerken;
 - om de werking en inhoud van deze site te kunnen verbeteren.

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is
Medicinfo mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij deze site dat je er zelf mee instemt dat we bij het gebruik van de diensten je gegevens verwerken. In het specifieke geval van een sollicitatie is de rechtsgrond: (komen tot) uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van welke functies je op deze site gebruikt kan Medicinfo navolgende persoonsgegevens van jou verwerken:
  - NAW, e-mailadres, telefoonnummer
  - Persoonsgegevens in je CV en motivatie
  - IP-adres (geanonimiseerd opgeslagen), browser, apparaat type, e.d.
  - Gegevens over je activiteiten binnen de portalen

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
Medicinfo gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het beoordelen en verbeteren van de werking en het gebruiksgemak van onze site en voor de technische werking van de website.
Alle informatie die verkregen wordt vanuit analytische cookies via Google Analytics wordt opgeslagen met geanonimiseerd IP-adres. Deze informatie blijft NIET binnen de EU, maar we hebben ons er wel altijd van verzekerd dat er geen identificerende gegevens vastgelegd worden en dat Google de informatie niet mag delen met derden.
We gebruiken ook analytische cookies via Hotjar en ook hierbij wordt de informatie opgeslagen met geanonimiseerd IP-adres. Deze informatie blijft wel binnen de EU en wordt dan ook verwerkt met alle maatregelen en restricties die de AVG eraan stelt.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van je gebruikservaring. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen
Medicinfo kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Medicinfo blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.
Medicinfo zorgt dat je gegevens te allen tijde binnen de EU blijven en daarmee onder de eisen en richtlijnen van de Europese privacy wetgeving AVG verwerkt worden. De eerder benoemde analysegegevens in Google Analytics worden wél buiten de EU vastgelegd, maar aangezien deze altijd met geanonimiseerd IP-adres worden opgeslagen zijn deze niet op jou als persoon te herleiden.
Medicinfo verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
Medicinfo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, daarna worden je gegevens verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn. Wanneer je je abonneert op onze Nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je deze wil blijven ontvangen en wanneer dat niet meer zo is tot 2 maanden na je afmelding. Wanneer je bij ons solliciteert bewaren we je gegevens tot 4 weken nadat de vacature is ingevuld, tenzij je ons expliciet toestemming hebt gegeven om deze langer te bewaren. Dat doen we dan maximaal 1 jaar.
Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je gegevens daadwerkelijk verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn.

Geheimhouding
Alle medewerkers van Medicinfo die toegang zouden kunnen hebben tot je gegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging
Medicinfo neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medicinfo organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Supportafdeling, via:
Mailadres: support@medicinfo.nl

Je rechten ten aanzien van je gegevens en de verwerking
De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat je als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. Je hebt ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als je eerder expliciet akkoord gegeven hebt op een specifieke verwerking kun je dit akkoord te allen tijde intrekken. Je kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:
Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg
Mailadres: FG@medicinfo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, zullen wij contact met je opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we je vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om jouw gegevens gaat.
Medicinfo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt ten aanzien van de verwerking van je gegevens kun je deze richten aan:
Mailadres: klachten@medicinfo.nl
Medicinfo heeft een klachtenfunctionaris aangesteld, deze zal je klacht vertrouwelijk behandelen.
Als je klacht over de verwerking door Medicinfo niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kun je je klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens, via:
Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl