Regels rond de arbo

Regels rond de arbo

Verantwoordelijkheid en regelgeving:

Overheid geeft voorzet 
Werkgevers en werknemers zijn vooral zelf verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid ofwel arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast. Dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. 

Werkgever vult in 
Deze doelvoorschriften worden zoveel mogelijk concreet beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Een voorbeeld is het nemen van maatregelen als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen of het voorschrift dat het geluidsniveau op de arbeidsplaats niet hoger mag zijn dan 85 decibel. Daarna is het aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan deze doelvoorschriften. De werkgever voert overleg over het arbobeleid met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Arbocatalogus 

Werkgevers en werknemers stellen binnen hun branche een zogenoemde arbocatalogus op. 
Zodra werkgevers en werknemers een positief getoetste arbocatalogus hebben opgesteld voor een sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken. Op 1 januari 2010 worden alle arbobeleidsregels ingetrokken. 

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Enkele items uit de regelgeving:

Overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging 
De werkgever moet overleg voeren met de Ondernemingsraad (OR) of met de personeelsvertegenwoordiging en belanghebbende werknemers. Daarbij moet actief informatie worden uitgewisseld over alles wat te maken heeft met het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Er is geen verplichting meer om jaarlijks schriftelijk te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. De rechten en bevoegdheden van de OR en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Invoering arbocatalogi 
Werkgevers en werknemers kunnen een arbocatalogus opstellen. Hierin staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven van werkgevers en werknemers om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Bijvoorbeeld: beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen. De verantwoordelijkheid voor de arbocatalogi ligt volledig bij de werkgevers en werknemers (of organisaties van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector). 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever dient te beschikken over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: een lijst met de relevante risico’s in de onderneming en een plan voor het oplossen ervan. Het doel van een RI&E is dan ook om de risico terug te dringen, zowel voor het personeel als voor de onderneming. Bij ondernemingen met meer dan 25 werknemers, moet de RI&E worden getoetst door de arbodienst. Voor ondernemingen tot en met 25 werknemers hoeft dat niet, onder voorwaarde dat de RI&E is gemaakt met een RI&E-instrument dat in de sector-cao is afgesproken en de cao-partijen dat instrument door tenminste één arbodeskundige hebben laten toetsen. Voor meer informatie zie www.rie.nl

Arbospreekuur

Er is geen verplichting meer om standaard een spreekuur van de bedrijfsarts (arbospreekuur) aan te bieden. Wel moet de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) aandacht besteden aan de toegang van werknemers tot de arbodeskundigen. Dit kan een deskundige zijn die behoort tot de arbodienstverlening, zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist, maar het kan ook een deskundige werknemer zijn.

Psychosociale arbeidsbelasting

In de nieuwe Arbowet is het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uitgebreid. Naast de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld, omvat het nu ook pesten en werkdruk. De bepalingen in de nieuwe Arbowet houden in dat het beleid gericht moet zijn op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting.

Arbeidsinspectie: controle en branchebrochures

De Arbeidsinspectie controleert op basis van de wet- en regelgeving en de invulling daarvan door werkgevers en werknemers in arbocatalogi. 
De Arbeidsinspectie stelt voor werkgevers en werknemers speciale branchebrochures op. In de brochure is informatie opgenomen over welke verplichtingen de werkgever heeft en hoe een bedrijfsinspectie verloopt. Ook zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche uitgewerkt. Doorgaans zijn dit de belangrijkste aandachtspunten bij een inspectie. 

www.arbonieuwestijl.nl/ 
www.arbeidsinspectie.nl 
www.minszw.nl 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.