PDD NOS

PDD-NOS

Wat is PDD-NOS

Mensen met PDD-NOS hebben problemen met sociaal contact en communicatie. PDD-NOS is een autismespectrumstoornis (ASS). De andere autismespectrumstoornissen zijn klassiek autisme en het syndroom van Asperger.

De afkorting PDD-NOS staat voor ‘Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified’. In het Nederlands is dat ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven’. Pervasief betekent ‘diep doordringend’.

PDD-NOS is een restcategorie van autisme. De diagnose wordt gesteld bij mensen die kenmerken van autisme hebben, maar niet allemaal.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Kenmerken van PDD-NOS

Kinderen en volwassenen met PDD-NOS hebben problemen op 3 gebieden:

 • Achterstand in sociale omgang met anderen.
 • Minder vaardigheden op het gebied van (non-)verbale communicatie.
 • Stereotiep gedrag en eenzijdige interesses.

Mensen met PDD-NOS verwerken informatie op een andere manier. Ze hebben moeite verbanden te leggen. Daardoor worden ze overspoeld met informatie. Ze houden van voorspelbare situaties en hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid.

De volgende kenmerken kunnen bij PDD-NOS voorkomen:

 • Weinig begrip of gebruik van non-verbale signalen.
 • Niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen. Iemand belandt steeds weer in dezelfde vervelende situaties.
 • Zich wat onhandig gedragen in sociale situaties.
 • Het ontbreken van wederkerigheid in het contact. Iemand is weinig empathisch.
 • Een eenzame, gesloten indruk maken.
 • Niet houden van veranderingen. Vasthouden aan routines.
 • Koppig en driftig zijn. Dit komt door angst of onbegrip.
 • Doorslaan in bepaalde interesses.
 • Overgevoelig voor zintuiglijke prikkels.
 • Of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen.
 • Taal altijd letterlijk nemen.
 • Soms een wat onhandige, stijve motoriek.

Oorzaak PDD-NOS

De oorzaak van PDD-NOS is niet precies bekend. Wetenschappers denken dat de oorzaak een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen is.

Diagnose PDD-NOS

Voor de diagnose wordt gekeken naar de kenmerken van PDD-NOS. PDD-NOS is sinds 2013 geen losse diagnose meer, maar een van de vormen van autismespectrumstoornis. De psychiater of psycholoog stelt de diagnose. Daarvoor gebruikt hij verschillende middelen:

 • Ontwikkelingsanamnese: Gesprekken met de psychiater of psycholoog over de ontwikkeling vanaf de kinderjaren.
 • Psychologisch onderzoek: Onder meer intelligentie, motorische vaardigheden en persoonlijkheid worden getest.

Behandeling PDD-NOS

PDD-NOS is niet te genezen. De behandeling helpt mensen om inzicht te krijgen in hun gedrag. Ze leren hun sterke kanten en kwaliteiten beter benutten, om hun zwakkere kanten te ondersteunen. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie.
 • Opvoedingsondersteuning bij gezinnen.
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Sociale vaardigheidstraining.

Door de behandeling leert iemand hoe hij:

 • Zich het best kan gedragen in verschillende sociale situaties.
 • Beter kan omgaan en communiceren met anderen.
 • Non-verbale communicatie moet begrijpen, zoals oogcontact en intonatie.
 • Vrienden kan maken.

Meer informatie

Informatie van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis 
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/pdd-nos/wat-is-pdd-nos/ 

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Autisme 
www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)/pdd-nos.aspx

Informatie van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/Stoornissen-1/Autisme-spectrum-stoornissen-1/Inleiding-4 

Website van het centrum voor autisme Dr. Leo Kannerhuis 
www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

Informatie van het Neurofeedback Instituut Nederland 
www.pddnos.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.