Levensfasen - Jonge volwassenheid

De volwassenheid is de levensfase die loopt van het twintigste tot het vijfenzestigste levensjaar. Tot jongvolwassenen rekenen we mensen tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Daarna, van het veertigste tot het vijfenzestigste levensjaar, spreken we over mensen van middelbare leeftijd.
Jongvolwassenen maken grote veranderingen mee. Zo ronden zij vaak een studie af, vinden een partner en werk, gaan samenwonen en krijgen kinderen. Een mens is in deze fase autonoom en leert zijn of haar eigen leven leiden. Aan het eind van deze levensfase hebben de meeste mensen plannen gemaakt voor hun toekomst en werken zij daar naartoe.
De twee decennia van de jonge volwassenheid worden gekenmerkt door belangrijke beslissingen die de rest van het leven kunnen beïnvloeden. In deze fase van werken, relaties en andere verantwoordelijkheden krijgen mensen de meeste spanning te verduren, maar hebben zij ook de meeste kansen tot zelfrealisatie.

Bent u huisarts of praktijkmanger?

Benieuwd hoe hybride zorg uw praktijk of post kan ondersteunen? 

In de whitepaper leest u alles over de mogelijkheden van hybride zorg.

Download het whitepaper

Biologische ontwikkeling

Aan het eind van de puberteit is een mens lichamelijk bijna volgroeid. Jongvolwassenen worden soms nog enkele centimeters langer en het gewicht kan nog toenemen. Kracht, lenigheid en reflexen zijn het best tussen het twintigste en dertigste jaar. Daarna nemen ze langzaam af. Deze afname is mede afhankelijk van persoonlijke factoren en leefgewoonten. Lichamelijke capaciteiten gaan onder andere achteruit door verwaarlozing en een zittend leven.

Verstandelijke ontwikkeling

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de manier waarop pubers en jongvolwassenen denken en naar de wereld kijken. Jongvolwassenen gaan over van het vergaren van kennis over de wereld naar het toepassen van die kennis bij hun dagelijkse bezigheden. Jongvolwassenen zijn zich bewust van de consequenties van hun gedrag en van hun eigen beperkingen. In tegenstelling tot de idealistisch denkende tiener kan een jonge volwassene begrijpen wat een compromis of verplichting inhoudt. Ook beseft hij dat gezaghebbende volwassenen niet alle antwoorden hebben. Jongvolwassenen worden zich er steeds meer van bewust dat er veel verschillende, gegronde gezichtspunten zijn en dat kennis niet onbetwist of absoluut is. Zij begrijpen dat mensen zeer uiteenlopende meningen kunnen hebben.
Jongvolwassenen zijn onafhankelijk, nemen hun eigen beslissingen en krijgen nieuwe vaardigheden, hobby's en interesses. Zij blijven hun keuzevaardigheid op de proef stellen en verbeteren. Ze houden rekening met de gevolgen van hun keuzes voor het bereiken van doelen op de langere termijn, zoals hun carrière en gezin. Bij jongvolwassenen die gaan samenwonen en kinderen krijgen, ontstaat een sterk verantwoordelijkheidsbesef.

Emotionele en sociale ontwikkeling

Tussen het twintigste en dertigste jaar raakt een jongvolwassene vaak 'gesetteld'. Dit houdt in dat hij of zij onafhankelijk wordt, werk en een partner zoekt, begint met het opvoeden van eventuele kinderen en nieuwe vriendschappen aangaat of bestaande vriendschappen intensiveert. Jongvolwassenen hebben bepaalde voorstellingen van hun doelen en verlangens, en proberen die te verwezenlijken. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze verschillende keren van baan veranderen, bijvoorbeeld vanwege betere vooruitzichten.
Tevredenheid met het werk en de werkkring geeft een gevoel van veiligheid, zelfwaardering en trots, maar ontevredenheid met het werk kan leiden tot onzekerheid, verminderde zelfwaardering, boosheid en verbittering.
Een andere belangrijke gebeurtenis in het leven van jongvolwassenen is het ontstaan van een liefdesrelatie en andere intieme relaties. Intimiteit betreft het vermogen om op een diep en persoonlijk niveau met een ander mens een relatie aan te gaan als geliefde, vriend(in) of lid van de maatschappij. Jongvolwassenen die bereid zijn verplichtingen, offers en verbintenissen aan te gaan, kunnen in een situatie komen waarin zij bouwen aan bevredigende relaties. Het vermogen tot intimiteit hangt mede af van het besef van de eigen identiteit dat in de puberteit is verworven.
Een belangrijke verantwoordelijkheid waarmee jongvolwassenen kunnen worden geconfronteerd is het ouderschap. Leren zorgen voor baby's en jonge kinderen is een enorme taak die tijd, aandacht en geduld vergt. Ouders gaan vaak minder werken om meer tijd te besteden aan de kinderen en het huishouden. Hoewel het ouderschap veel spanningen met zich meebrengt, beschouwen mensen het opvoeden van kinderen meestal als een zeer bevredigende en dankbare taak.
Op ongeveer dertigjarige leeftijd komt er vaak een omslag in het leven, wanneer de jongvolwassene zijn of haar doelen opnieuw overdenkt en zich afvraagt of het gekozen leven het werkelijk gewenste leven is. Voor degenen die er tevreden mee zijn, verloopt deze omslag soepel. Wanneer dit niet het geval is, kan een soort crisis ontstaan die zich uit in relatieproblemen, ontevredenheid met het werk, angstgevoelens en depressies. Hierdoor kan een jongvolwassene zich nieuwe doelen gaan stellen en mogelijk kiezen voor een nieuwe relatie of baan.

Factoren die de ontwikkeling van jongvolwassenen beïnvloeden

Jongvolwassenen worden geconfronteerd met verschillende stressfactoren en conflicten op het gebied van werk, relatie en ouderschap. Deze factoren spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling.
De keuze voor bepaald werk berust meestal mede op situationele factoren, zoals de sociaaleconomische status, het geslacht en de etnische afkomst. Zo kan een slechte sociaaleconomische status iemands mogelijkheden beperken om lonend en bevredigend werk te vinden. Daarnaast kunnen mensen worden gedwongen minder aantrekkelijk werk aan te nemen als gevolg van een financiële crisis. Ook voor mensen die behoren tot een minderheid in de samenleving kan het problematisch zijn om bevredigend werk te vinden. Ontevredenheid met het werk kan leiden tot carrièreverschuivingen of werkloosheid. Loopbaanproblemen kunnen een grote psychische en lichamelijke impact hebben op jongvolwassenen. Als iemand werkloos wordt of geen passende baan kan vinden, kan dit zijn kernidentiteit ernstig aantasten.
Ongewenste kinderloosheid kan op deze leeftijd spelen en erg ingrijpend zijn maar ook het ouderschap kan zeer belastend zijn voor jongvolwassenen. Vooral wanneer er kleine kinderen zijn die veel aandacht opeisen en er niet veel tijd overblijft voor intimiteit samen, kunnen relatieproblemen optreden
Een goede aanpassing aan de nieuwe rollen en voldoende ondersteuning van familie en vrienden in de jonge volwassenheid resulteert meestal in het gevoel een bekwaam en gelukkig mens te zijn. Jongvolwassenen krijgen dan de mogelijkheid een voldaan, sociaal geïntegreerd en productief leven te leiden.

Meer informatie

Informatie over levensfasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensfase

Informatie over volwassenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volwassene

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.